CMS | Newsletter | April 2017> home

Printer friendly newsletter
 

 

Mededingingsautoriteit legt miljoenenboete op in het kader van een transactie

De Belgische mededingingsautoriteit heeft een boete van 5,5 miljoen € opgelegd aan Algist Bruggeman voor misbruik van machtspositie en voor schending van het verbod van mededingsbeperkende overeenkomsten.

Deze producent van kwalitatief hoogwaardige gistproducten is de grootste leverancier van gistproducten in België. Door middel van een netwerk van distributeurs levert Algist Bruggeman verse gist aan artisanale en semi-artisanale bakkerijen.

De aan de distributeurs opgelegde wederverkoopprijzen maken een inbreuk op het mededingsrecht uit. Met uitzondering van de eerste schijf van 10%, werden de door de distributeurs aan hun clienteel toegekende kortingen door Algist Bruggeman vergoed indien voor het toekennen van die kortingen voorafgaandelijke toestemming verkregen werd. Verder trachtte Algist Bruggeman te bekomen dat een distributeur enkel zijn eigen klanten zou beleveren. De gistproducent deed dat door bijvoorbeeld extra kortingen toe te kennen aan distributeurs waarvan het clienteel door een andere distributeur benaderd werd.

Ook maatregelen die gericht waren op het inperken van interbrand concurrentie, d.w.z. andere gistmerken, werden op de korrel genomen. De langdurige niet-concurrentiebedingen, alsook de hoge kosten die gepaard gingen met voortijdige opzegging maken een schending uit van het verbod van mededingsbeperkende overeenkomsten.

Tegelijk maken deze gedragingen een misbruik van machtspositie uit. In het licht van de hoge marktaandelen en markttoetredingsdrempels, heeft het Auditoraat geoordeeld dat de door Algist Bruggeman aan de distributeurs en bakkerijen toegekende compensaties gekwalificeerd dienen te worden als geïndividualiseerde exclusiviteits- en getrouwheidskortingen om te verhinderen dat de desbetreffende distributeur lage prijs gistmerken zou opnemen in zijn portfolio. Ook retroactieve kortingen toegekend op alle aankopen, die afhankelijk werden gesteld van volumevereisten gedurende een bepaalde referentieperiode, maken een misbruik van machtspositie uit.

Andere gedragingen die aan Algist Bruggeman werden verweten betreffen de lange termijn exclusieve afnameovereenkomsten, maar ook ondermijning van de reputatie van een concurrerend product (Enzym-gist) door de verspreiding van onvolledige of onjuiste analyserapporten. Ten slotte had Algist Bruggeman haar distributeurs er toe aangezet om protest aan te tekenen wanneer zij op de nieuwsbrieven van een concurrent vermeld werden als distributeurs van Enzym-gist, alhoewel deze vermelding correct was.

Uiteindelijk werd een boete van 5,5 miljoen € opgelegd. Vermits het een transactiebeslissing betrof, waarbij Algist Bruggeman haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de aangehaalde inbreuk heeft erkend en de voorgestelde sanctie van het Auditoraat heeft aanvaard waardoor ze geen beroep tegen de beslissing kan instellen, genoot ze van een korting van 10% op de aanvankelijk berekende boete.

Author(s)

Kim Gillade
> View profile
> Send an e-mail